گزارش ها

جبهه مقاومت در تلاش برای ایجاد اجماع بزرگ سیاسی

آریاپرس

به تاریخ چهاردهم ماه ثور 1401 نشست وسیعی با اشتراک بیش از صد تن از شخصیت های سیاسی، نماینده‌گان شورای ملی، برخی اعضای دولت سابق، فرهنگیان، نویسنده‌گان و فعالین جامعۀ مدنی اعم از زنان و مردان به ابتکار رهبری جبهه مقاومت به شکل آن‌لاین برگزار گردید. هدف از برگزاری این نشست بحث و تبادل نظر در مورد ایجاد شورای رهبری مقاومت بود.

محترم احمدمسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی در این نشست شخصاً حضور به‌هم رسانیده و با سخنان مقدماتی خود نشست را افتتاح کرد. محترم احمدمسعود در سخنان خود مختصراً در مورد وضعیت سیاسی و نظامی جبهه مقاومت معلومات ارایه کرد و سپس با تشریح اهداف این نشست و انتظارات رهبری مقاومت از این جلسه، رشتۀ سخن را سپرد به اشتراک کننده‌گان تا دیدگاه های شان را در مورد ترکیب، مسئولیت ها و وظایف شورای رهبری ارایه بدارند.

جناب احمدمسعود ضمن سخنان شان با تاکید اظهار داشتند که مقاومت داعیه‌ای است ملی و متعلق به تمام مردم افغانستان. ایشان گفتند که دروازه های جبهه مقاومت بر روی تمام مردم و جریان های سیاسی که خواهان سهم‌گیری در این امر شریف ملی باشند؛ باز است. او هم‌چنان اظهار داشت که تلاش رهبری جبهه این است تا جبهه مقاومت به یک جریان “نهاد محور” مبدل گردیده، تمام تصامیم و فیصله های آن به صورت جمعی و شورایی اتخاذ گردد.  

دیدگاه های اشتراک کننده‌گان در مورد ساختار و ترکیب شورای رهبری متفاوت بود؛ برخی ها پیشنهاد داشتند تا تعداد اعضای شورا به اندازه تعداد اعضای پارلمان افغانستان 250 نفر باشد. برخی دیگر از شرکت کننده‌گان تاکید بر اندک بودن تعداد اعضای شورا داشتند تا سبب کندی و بطالت در فعالیت شورا نشود.

در این نشست که بیش از چهار ساعت دوام کرد، شرکت کننده‌گان با اغتنام از فرصت، نظریات و دیدگاه های خویش را در موارد دیگری غیر از آجندای جلسه نیز بیان داشتند. از جمله تعدادی از شرکت کننده‌گان بر موجودیت مشکل قومی در افغانستان تاکید کردند. آنان ادعا داشتند که مشکل اصلی در افغانستان مشکل قومی است و همین اکنون بسا از شهروندان کشور فقط به دلیل تعلق به قوم یا اقوام خاص مورد آزار، اذیت، شکنجه و کشتار طالبان قرار می‌گیرند. آنان با تاکید به رهبری مقاومت تذکر دادند که جبهه مقاومت در طرح ها و برنامه های خود به صورت جدی و صریح به این موضوع باید بپردازد.

به همین ترتیب عده‌ای دیگری از اشتراک کننده‌ها تاکید بر نهایی شدن و تصویب منشور مقاومت داشتند که همه انتظار انتشار آن را دارند. تهیه و ترتیب لایجه وظایف، اصول رفتار و خطوط اساسی فعالیت های شورای رهبری از جمله پیشنهادات دیگری بود که شرکت کننده‌گان بر آنها تاکید داشتند.

در این نشست که بیش از چهار ساعت دوام کرد، شرکت کننده‌گان با اغتنام از فرصت، نظریات و دیدگاه های خویش را در موارد دیگری غیر از آجندای جلسه نیز بیان داشتند. از جمله تعدادی از شرکت کننده‌گان بر موجودیت مشکل قومی در افغانستان تاکید کردند. آنان ادعا داشتند که مشکل اصلی در افغانستان مشکل قومی است و همین اکنون بسا از شهروندان کشور فقط به دلیل تعلق به قوم یا اقوام خاص مورد آزار، اذیت، شکنجه و کشتار طالبان قرار می‌گیرند. آنان با تاکید به رهبری مقاومت تذکر دادند که جبهه مقاومت در طرح ها و برنامه های خود به صورت جدی و صریح به این موضوع باید بپردازد.

برخی از شرکت کننده‌گان بر اهمیت کار نظامی در کنار فعالیت های سیاسی تاکید داشتند. باور این عده از شرکت کننده‌گان این بود که طالبان گروهی اند که جز به زبان تفنگ به هیچ زبان دیگری تمکین نمی‌کنند، بدین ملحوظ جبهه مقاومت کار نظامی را باید در اولویت قرار بدهد و فعالیت های سیاسی برای حمایت از تحرکات نظامی جبهه مقاومت برنامه‌ریزی گردند.

در اخیر نشست جناب احمدمسعود با جمع‌بندی دیدگاه های اشتراک کننده‌گان اظهار داشت که جبهه مقاومت در صدد ایجاد نظامی است که بتواند عدالت اجتماعی را در کشور تحقق ببخشد و به باور او چنین نظامی را می‌توان در پرتو ارزش های دین مبین اسلام ایجاد کرد. او با انتقاد از عمل‌کرد طالبان اظهار داشت که رفتار آنها نه تنها براساس اصول و دساتیر اسلام نیست، بلکه مغایر آن نیز می‌باشد.

جناب احمدمسعود در سخنان اختتامیه‌ی خویش گفت که روند برگزاری همچو نشست ها الی رسیدن به نتیجه نهایی که همانا ایجاد شورای رهبری مقاومت است، ادامه پیدا خواهد کرد.

آگاهان بدین باور اند که برگزاری چنین نشست ها رابطۀ رهبری جبهه مقاومت را با طیف وسیعی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی و فعالین مدنی برقرار می‌کند که برای ایجاد یک چتر بزرگ سیاسی به منظور انسجام تمام نیرو های ضد طالبان در زیر آن چتر، خیلی مهم و با اهمیت است.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button