افغانستان

ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان

نویسنده: اکادمیسین دستگیرپنجشیری

حزب دموکراتیک خلق افغانستان که از ائتلاف دو جریان کمونیست افغانستان به نام ها پرچم (جناح معتدل و میانه رو) و خلق (جناح رادیکال و افراطی) بوجود آمد. این حزب مسبب تحولات و تغییرات شگرفی در افغانستان است که از جمله می‌توان همکاری با محمد داوود برای سرنگونی نظام شاهی، سرنگونی نظام جمهوری با کشتن محمد داوود، نخستین رییس جمهور افغانستان، زمینه سازی برای ورود عساکر ارتش سرخ به افغانستان و جنگ با گروه های مختلف مجاهدین در دوران جهاد نام گرفت. تاثیرات سیاسی و اجتماعی این جریان بزرگ سیاسی در افغانستان تا همین اکنون که حداقل سی سال از سقوط و زوال این حزب می‌گذرد، در فضای سیاسی و احتماعی کشور حس می‌گردد و چه بسا که چندین دهۀ دیگر نیز ادامه پیدا کند.

ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق کتابیست از اکادمیسین دستگیر پنجشیری یکی از بنیان گذاران این حزب و کسی که شاهد ظهور و زوال این حزب بوده است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button