گزارش ها

طالبان؛ از منع آموزش بانوان تا بستن عمدی مکاتب پسران

آریاپرس

منابع آریا پرس از ولایت پنجشیر خبر میدهند که طالبان از یک هفته بدینسو  دروازه یکی از مکاتب پسرانه ولایت پنجشیر، را به روی دانش آموزان بسته و آنرا به قرارگاه مبدل نموده اند. 

به قول منبع طالبان لیسه “ملک مرزا”  شهید که در  دهکده ” “عبدالله خیل” شهرستان ” دره ” ولایت پنجشیر، موقعیت دارد را به قرارگاه نظامی تبدیل کرده اند .

 طالبان با حضور در آن مکتب  و خلق مزاحمت گسترده  عمدی برای معلمین و دانش آموزان سبب شدند تا مکتب تعطیل شود‌.

یکتن از معلمین این لیسه به منبع آریا پرس گفته است که طالبان از دفتر مدیریت این مکتب بعنوان  آشپزخانه استفاده می کنند. 

منبع می افزاید که طالبان درسخانه ها و آزمایشگاه های  مجهز مکتب را اتاق خواب خود قرار داده اند و کتاب خانه این مکتب را به  انبار سلاح و البسه خویش مبدل کرده اند. 

همچنان از حیاط مکتب بعنوان پارک وسائط استفاده میبرند و همین اکنون دو چین تانک و تعدادی وسائط زرهی سنگین را آنجا توقف داده اند.  

حضور تعداد زیاد افراد طالبان و برخورد خشن آنها با معلمین و دانش آموزان و مبدل نمودن مکتب به یک قرارگاه نظامی سبب ترس و هراس دانش آموزان و خود داری آنها از رفتن به مکتب شده است. 

طالبان در جریان سه دهه اخیر ده ها مکتب و بیمارستان را به آتش کشیده یا منفجر ساخته اند؛ و اینک نیز در کنار اینکه مانع آموزش بانوان می شوند، با اقدامات ی از این دست در راستای آموزش پسران نیز مانع خلق می کنند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button