اخبار داخلیویژه بانوان

بسته شدن یک نهاد آموزشی توسط طالبان در کابل

آریاپرس

از کابل خبر می‌رسد تعدادی از افراد طالبان، امروز بدون اجازه و مراعات کردن آداب و نزاکت های اجتماعی وارد صنف های دخترانۀ موسسه آموزشی مسلم که از 19 سال بدین سو در عرصۀ تدریس زبان های خارجی در شهر کابل فعالیت دارد، گردیده اند.

منابع آریاپرس خبر می‌دهند که افراد طالبان با رفتار کاملاً غیر انسانی به توهین و تحقیر استادان و دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر در این نهاد آموزشی پرداخته، پس از گرفتن چند قطعه عکس از صف های درسی، دستور بسته شدن موسسه آموزشی مسلم را صادر کردند.

افراد طالبان هیچ دلیلی برای بسته شدن این نهاد آموزشی ارایه نکرده اند. مراجعۀ مسئولین این نهاد به ارگان های امنیتی طالبان نیز نتیجه نداده است.

موسسه آموزشی مسلم در طی 19 سال فعالیت خویش توانسته است به صد ها تن از جوانان اعم از دختران و پسران زبان انگلیسی را به گونۀ اکادیمیک آموزش بدهد.

نوشته های هم‌سان

Back to top button