اخبار داخلی

کشته شدن رییس شورای همبستگی دشت قلعه توسط طالبان

از ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار گزارش می‌رسد که طالبان پشتون تبار مسعود مجاهد فرزند امان‌الله را که مسئول شورای همبستگی قریه نوآباد این ولسوالی بود، شام روز یکشنبه با ضرب گلوله زخمی ساختند که بعداً حین انتقال به کابل جان باخت.

گفته می‌شود، آقای مسعود مجاهد، در تنش های که میان کوچی ها و باشنده‌گان بومی در منطقه دشت قلعه بوجود آمده بود، در کنار باشنده‌گان بومی قرار گرفته با جابجایی کوچی ها در روستا های شان مخالفت می‌کرد.

از حدود یک ماه بدین‌سو، تنش های شدیدی میان کوچی ها که بعضاً گفته می‌شود پشتون های وزیرستان هستند، با مردمان بومی در ولسوالی خواجه بهاءالدین و برخی مناطق دیگر ولایت تخار بوجود آمده است که سبب زخمی، کشته و آواره‌گی تعدادی از باشنده‌گان محلی این مناطق شده است که خانه و کاشانۀ شا توسط کوچی ها به حمایت طالبان اشغال گردیده است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button