گزارش ها

موسسات بین‌المللی امدادگر تحت فشار طالبان

آریاپرس

منابع آریاپرس از ولایت بدخشان گزارش می‌دهند که طالبان موسسات بین‌المللی کمک‌رسان در آن ولایت را تحت فشار قرار داده اند که افراد و وابستگان آنها را در موسسات خویش استخدام کنند. گفته می‌شود که این فشار ها بیشتر متوجه بنیاد آغاخان، به ویژه بخش صحی آن که تعداد کارمندانش خیلی زیاد است، موسسه اکتید، کانسرن‌انترنشنل و سایر موسسات بین‌المللی فعال در بدخشان است.

گزارش های دیگری از بدخشان حاکی از این است که والی طالبان برای بدخشان به تاریخ نزدهم ماه می در جلسۀ که تمام موسسات خیریۀ فعال در بدخشان در آن شرکت داشتند، به آنها گفته است که باید روند توزیع مواد کمکی را به مردم، سرعت بخشیده، همه‌روزه مواد کمکی به مردم توزیع کنند، کاری که بالاتر از توانایی موسسات خیریه است.

گفته می‌شود طالبان که اینک خود در سروسامان دادن به اقتصاد کشور ناکام شده اند، از طرق مختلف می‌کوشند تا تعداد قلیلی از موسسات خیریه بین‌المللی را که هنوز در افغانستان فعال اند، تحت فشار قرار بدهند تا آنها کمک های بیشتر به مردم بکنند. این در حالی است که در اکثر موارد طالبان کمک های موسسات خیریه را به عوض توزیع به مردم مستحق، به افراد و جنگجویان گروه خویش توزیع می‌کنند.  

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button