گزارش ها

آغاز دو باره درگیری ها در ولایت تخار

آریا پرس

به دنبال درگیری های روز گذشته میان طالبان‌‌جنوبی و طالبان محلی در شهر تالقان ولایت تخار، که سخنگویان و رسانه های تحت فرمان طالبان با به میان کشیدن پای داعش ، آن درگیری ها را رویداد امنیتی و سر کوب هسته داعش قلمداد کردند، اینک خبر میرسد که درگیری در گوشه دیگری از ولایت تخار میان طالبان محلی و طالبان افغان، از سرگرفته شد. بر مبنی گزارش ها که ممانت طالبان جنوبی از اقامه نماز و سخنرانی توسط مولوی قدیر ، انگیزه درگیری های خونین ی بود که روز یک شبنه 22 جوزا در شهر تالقان ولایت تخار اتفاق افتاد .

،اینک خبر میرسد که یکتن از فرماندهان غیر افغان/ پشتون متحد طالبان ،بنام خان محمد، که طالبان به مقصد گرفتاری او نیرو فرستاده بودند،  از تسلیم شدن به طالبان افغان، سر باز زده و با آنها درگیر شده است . بر مبنی گزارش های نخستین طالبان جنوبی سعی کرده اند خان محمد، متحد پشین شانرا در محاصره قرار دهند، اما نامبرده موفق به شکستن محاصره آنها شده و به کوه های اطراف پناه برده و جنگ میان دو طرف از حوالی عصر امروز به وقت محلی در منطقه چال و نمک آب ، ولایت تخار ، به شدت جریان دارد.

وقوع درگیری های پیهم میان طالبان و متحدان پیشین آنها از میان اقوام غیر افغان، در شمال و پخش خبر لت و کوب شدن رئیس دفتر فصیح الدین و معاون استخبارات وزارت دفاع خود خوانده طالبان، نمایانگر این حقیقت است که  اینک انگیزه ها و عوامل قومی نیز به  عوامل بسیار دیگر که مسبب بروز اختلافات میان جناح های طالبان بود، افزوده شده و همچون یک بم ساعتی در درون ساختار چند پارچه  گروه طالبان  عمل می کند.  ناراضگی و برهم خوردن روابط مهدی بلخابی با طالبان که سر آغاز افشا شدن این تقابل های قومی در میان طالبان افغان و غیر افعان بود، و درگیری ملا فاضل با قاری صلاح الدین و  وقوع درگیری میان طالبان پشتون و طالبان محلی در تخار، نشان میدهد که این بم هر لحظه میتواند منفجر شود و سر انجام حاکمیت تحمیلی این گروه را رقم بزند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button