اخبار داخلی

کشته شدن 19 طالب در بدخشان

آریاپرس

از بدخشان گزارش می‌رسد که از شامگاه امروز تا همین اکنون درگیری های شدید میان نیرو های جبهه مقاومت ملی و طالبان در شهرستان های یفتل و راغستان بدخشان جریان دارد. به گفته منابع نزدیک به جبهه مقاومت کشته شدن 19 طالب در این درگیری ها تا اکنون تایید گردیده است.

گفته می‌شود طالبان تعدادی زخمی نیز در این درگیری ها دارد که رقم دقیق شان به دلیل تاریکی شب تثبیت نگردید.

آگاهان امور نظامی بدین باور اند در حالی که طالبان هنوز از ضربۀ شکست مدهش شان در پنجشیر که در اثر آن به شمول ملا عبدالقیوم ذاکر هفت تن دیگر از فرماندهان نامدار شان را همراه با صد هاتن از جنگجویان شان از دست دادند، به خود نیامده اند، تحرکات نظامی نیرو های مقاومت در بدخشان آنها را سراسیمه ساخته، مجبور می‌سازد بخشی از نیرو های خویش را به آن ولایت گسیل بدارند.

نبرد در شهرستان های ذکر شدۀ بدخشان هنوز جریان دارد.

نوشته های هم‌سان

Back to top button