سیاست

نشست ویانا؛ فرصت طلایی برای جبهه مقاومت ملی

شاکر حیات، استاد دانشگاه

مسئولان و بخصوص سخنگویان جبهه مقاومت ملی همیشه سازمان نظامی خود را نهضت آزادیبخش ملی معرفی کرده و در مقابل گروه طالبان برچسپ گروه شورشی و باغی را به این جبهه زده اند، در این میان کشورهای جهان در هاله‌ ابهام قرار دارند که با جبهه مقاومت ملی چگونه و با چه ماهیتی حقوقی تعامل برقرار کنند.

همین تناقض‌ها، ماهیت حقوقی جبهه مقاومت ملی را به یک مسئله تبدیل کرده است. بخاطر حل مسئله، مسئولان جبهه مقاومت ملی باید ادعای خود را در‌ میدان سیاست و میدان جنگ ثابت سازند. هر گاه جبهه مقاومت ملی قادر با اثبات ادعای خود گردد، در‌ این صورت کشور ها مکلف اند که طبق ماده ۱ پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، جبهه مقاومت ملی را در مقابل گروه طالبان حمایت سیاسی و نظامی کنند و اگر جبهه در اثبات ادعای خود ناکام شود در این حالت ممکن از جمله گروه‌های شورشی معرفی شده و در نتیجه علاوه بر گروه طالبان، کشورهای جهان نیز در مقابلش قرار خواهند گرفت.

در راستای تحقق این هدف، نشست ویانا در پایتخت اتریش یک فرصت طلایی بوده و از دو جهت برای جبهه مقاومت ملی دارای اهمیت می‌باشد.

  1. کسب جایگاه نهضت‌های آزادیبخش ملی: معمولاً در شروع کار، جبهات آزادیبخش ملی بدنبال معرفی و کسب اعتبار جهانی می‌باشند تا از جمله تابعین بین‌المللی شناخته شده و از حقوق سیاسی، مالی و نظامی در عرصه بین الملل برخوردار گردند. نشست اتریش توانسته مانور سیاسی را برای جبهه مقاومت ملی مساعد سازد و جبهه باید از این فرصت استفاده اعظمی نماید چون چنین نشست‌هایی می‌تواند به لحاظ سیاسی و حقوقی جبهه را در جایگاه نهضت‌هایی آزادیبخش ملی و بدیل امارت ارتقا دهد.
  2. فرصت داخلی: جبهه مقاومت ملی بخاطر تقویب پایه‌های سیاسی خود و تضعیف حکومت دوفکتوی گروه طالبان، نیاز دارد که با سیاسیون مطرح کشور همدست و همصدا شوند ورنه با صدای یک طرفه و با ادعای محض جنگ قومی و نادیده گرفتن ابعاد تروریستی گروه طالبان از یکطرف حمایت سیاسی و از طرف دیگر جایگاه حقوقی نهضت‌های آزادیبخش ملی را از دست خواهد داد.

بنابراین تا جاییکه دیده شده است جبهه مقاومت ملی بادرنظرداشت کنوانسیون های ژنو در‌ تمامی ابعاد نظامی و بخصوص با اسیران جنگی رفتار انسانی صورت گرفته است و نشست ویانا نخستین افق سیاسی را برای جبهه باز نموده است. امیدوارم که در این عرصه نیز عملکردشان مثبت ارزیابی شده و در نتیجه از اعتبار بین المللی‌ مستفید گردد. در صورتیکه جبهه مقاومت به چنین هدفی نایل آید، معادلات سیاسی در حوزه افغانستان به نفع جبهه مقاومت ملی تغییر جهت داده و گروه طالبان بیشتر از پیش منزویتر خواهد شد.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button