گزارش ها

سرنوشت غم‌انگیز دانشگاه های خصوصی

شاکر حیات، استاد روابط بین الملل در دانشگاه خورشید

مخالفت با علم و ارزش های مدرن جهانی از جمله مشخصات فکری گروه طالبان بوده که مردم افغانستان و سایر ملل در سطح منطقه و جهان به آن آگاه و آشنا هستند. متاسفانه گروه طالبان با استفاده از قدرت حکومتی در تلاش تحقق همین اندیشه باطل خود اند و بر همین مبنا وزارت تحصیلات عالی گروه طالبان شرایط محال و ناممکن بر دانشگاه‌های خصوصی وضع کرده است تا منجر به ورشکست شدن دانشگاه‌های خصوصی در سطح کشور گردد.

وزارت تحصیلات عالی، در راس هر دانشگاه یک طالب فاقد ظرفیت لازم را نماینده با صلاحیت خود تعیین کرده تا از تمامی امور دانشگاه بشمول امور علمی نظارت کند، مضامین تخصصی کاهش یافته بجایش مضامین ثقافت نوشته شده‌ی قصه خوانی پشاور جاگزین شده است و از طرف دیگر در مضامین تاریخی، اعمال خشن انتحاری و انفجاری طالبان بعنوان سربازان صادق وطن تدریس خواهد شد.

 علاوه بر موارد فوق، طی یک فرمانی وزارت تحصیلات عالی از تمام دانشگاه ها خواسته است که صنوف درسی و اساتید دانشجویان دختر جدا از پسران باشد؛ لازمه تطبیق این حکم مضاعف ساختن اساتید و ایجاد یک ساختمان دیگر در جوار ساختمان دانشگاه‌ اصلی برای بانوان میباشد. دانشگاه‌های خصوصی هیچ راهی ندارند جز افزایش فیس محصلان تا فرمان وزارت تحصیلات عالی تطبیق گردد. در حالیکه شش ماه میشود گروه طالبان معاش کارمندان دولت را پرداخت نکرده اند و در حدود ۹۰٪ محصلین توان پرداخت فیس خود را ندارند.

در مجموع اگر شرایط وضع شده را در کنار همدیگر قرار دهیم دو فرضیه بعنوان نتیجه مطرح میگردد:

نخست؛ بیشتر از ۷۰٪ دانشگاه‌های خصوصی محصلین خود را بر اساس یک توافق به سایر دانشگاه‌های خصوصی جهت ادامه تحصیل مدغم کنند و ثانیاً به گمان اغلب دانشگاه‌های خصوصی بصورت جمعی ورشکست شده درب دانشگاه‌ را ببندند. در‌ هر دو صورت فاتحه علم و دانش در دانشگاه‌ها برچیده خواهد شد و گروه طالبان این دست‌آورد را جشن خواهند گرفت و افتخار خواهند کرد.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button