ویژه بانوان

راه‌پیمایی های گسترده در حمایت از زنان افغانستان

آریاپرس

آموزش، کار، آزادی؛ تحت این شعار، امروز 27 نومبر راه‌پیمایی های گسترده‌ای از جانب شهروندان افغانستان و حامیان حقوق زنان در شهرهای بزرگ دنیا از لندن، تا واشگتن، تا تورنتو، مونتریال، کلگری، ونکوور و دها شهر دیگر در کشور های اروپایی و آمریکایی صورت گرفت.

اشتراک کننده‌گان در این راه‌پیمایی ها خواهان حمایت از زنان افغانستان گردیده، شعار های برضد طالبان سر می‌دادند. در ختم این راه‌پیمایی ها قطع‌نامه‌ی از جانب برگزارکننده‌گان به خوانش گرفته شد که در آن از دولت های جهان خواسته شده است تا از زنان افغانستان حمایت کنند، افغانستان را فراموش نکرده، برگروه طالبان فشار بیارند تا مانع رفتن دختران به مکتب نشوند و جلو کار کردن زنان را نگیرند.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button