اخبار داخلی

خارج شدن دیپلمات های مصری از کابل

آریاپرس

گزارش ها از کابل می‌رساند که دیپلمات های مصری در پی حل نشدن اختلافات سفارت مصر با ریاست استخبارات طالبان بر سر مالکیت یک پارچه زمین که مربوط سفارت مصر می‌شود، کابل را به قصد امارات متحدۀ عربی ترک کردند.

براساس گزارش رسانه ها ریاست استخبارات طالبان ادعا دارد که قطعه زمینی مربوط به سفارت مصر در کابل که به سفارت بریتانیا در کابل به کرایه داده شده بود، در اصل ملکیت این نهاد است و سفارت مصر باید آن را به آنها مسترد کند. حینی که وزارت خارجه طالبان خواست موضوع را از مجرا های خودشان حل کند، با مخالفت شدید ریاست استخبارات روبرو گردید. ریاست استخبارات طالبان به وزارت خارجۀ آنها هشدار داده است که در این فضیه مداخله نکند.

سرانجام پس از این که ریاست استخبارات طالبان به هیچ گزینۀ جز مالکیت آن قطعه زمین راضی نگردید، دیپلمات های مصری به رسم احتجاج کابل را ترک کردند.

در حالی که به جز از چند کشور محدود، اکثر کشور های جهان سفارت خانه های شان را در کابل پس از اشغال این شهر توسط طالبان بستند، بسته شدن سفارت مصر ضربۀ دیگری است به گروه طالبان که شدیداً در تلاش ایجاد رابطه با کشور های جهان و منطقه هستند.

این رفتار طالبان نشان می‌دهد که آنها به هیچ اصل و ارزش دیپلماتیک پای‌بندی ندارند، و همان‌گونه که بار ها خانه و ملکیت های مردم عام را غصب و چپاول کرده اند، فکر می‌کنند با کشور ها هم می‌شود همین رفتار را داشت.

وزارت خارجۀ مصر تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button