گزارش ها

حمایت اتحاد فعالان حقوق بشر از قیام مردمی در ولایت بدخشان

آریاپرس

قیام‌های مردمی در شهرستان‌های مختلف ولایت بدخشان وارد دومین روز گردید. ظلم و استبداد طالبان، رفتار فاشیستی آنها با مردمان بومی بدخشان، انگیزه‌ای این قیام ها اند. در نوار های تصویریی که از این قیام ها در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده اند، دیده می‌شود که مردم به از رفتار فاشیستی طالبان به ستوه آمده به صراحت اظهار می‌دارند که پشتون ها به جان، مال و عزت مردمان بدخشان تعرض کرده اند.

قیام‌های مردمی ولایت بدخشان واکنش‌های فراوانی را در میان شبکه‌ فعالین سیاسی و مدنی افغانستان بر انگیخته است. بسا از این حلقات از این قیام‌ها حمایت صریح شان را اظهار کرده اند. در این میان اتحاد فعالان حقوق بشر افغانستان که بزرگترین شبکه فعالان حقوق بشر در کشور محسوب می‌گردد، با نشر فراخوانی از همه‌ای مردم افغانستان دعوت کرده است تا از قیام مردم بدخشان حمایت کرده در کنار آنها بیاستند. این شبکه همچنان از جبهات نظامی مخالف طالبان می‌خواهد تا از قیام مردم بدخشان حمایت همه جانبه نمایند.

متن فراخوان اتحاد فعالان حقوق بشر:

فراخوان اتحاد فعالان حقوق بشر افغانستان برای حمایت از قیام مردم بدخشان

قیام بدخشان وارد روز دوم می‌شود. «اتحاد» از این قیام بومی، برحق و خودجوش حمایت کامل می‌کند. مردم بدخشان برای حقوق اساسی شان به پا خاسته اند. به ویژه که این قیام در برابر ظلم می‌باشد. مظالم که در عصر حاضر لکۀ ننگ بر جبین و وجدان بشریت می‌تواند قلم‌داد شود. مردم که به پا خاسته اند، هیچ شعاری اگر سر ندهند، همین‌که در برابر ظلم ایستادگی کرده اند واجد حمایت است. این ایستادگی شایستۀ پشتی‌بانی است که آنرا به پیروزی برساند.

اتحاد فعالان حقوق بشر ضمن پشتی‌بانی از این قیام، بر جریان‌های سیاسی و جبهات نظامی که در برابر گروه تروریستی طالبان قرار دارند نیز صدا می‌کند تا برنامه‌ها و امکانات شانرا در راستای پیروزی قیام مردم تنظیم کنند. بر طبق گزارشات در این قیام تا کنون دو تن به دست جنگجویان گروه تروریستی طالبان به شهادت رسیده اند. جریان‌های ضد تروریسم با وقع گذاشتن بر خون مردم بی‌گناه صداقت شانرا به نمایش گذاشته فارغ از هرنوع ملاحظه‌ی با حمایت از این قیام به استقبال از پیروزی جمعی برویم.

جامعۀ رسانه‌ی کشور تا کنون به خوبی تمام رسالت شانرا در راستای مبارزه با تروریسم ادا کرده اند. با الگوگیری از چنین رسالت‌مندی بر سایر جوامع و جریانات فعال است که در حمایت مردم وارد عمل شویم.

نوشته های هم‌سان

Back to top button