سیاست

برگزاری مراسم تدفین باشکوه برای فرمانده بحرالدین یفتلی

آریاپرس

از بدخشان گزارش می‌رسد که مردم آن دیار مراسم تدفین فرمانده بحرالدین یفتلی را علی‌الرغم مخالفت طالبان طی مراسم باشکوه برگزار کردند.

فرمانده بحرالدین یفتلی که از فرماندهان نامدار جمعیت اسلامی افغانستان بود، در دوران جهاد و مقاومت اول با رشادت و شجاعت برای پاسداری از سرزمین و مردمش رزمیده بود. او پس از سال 2001 کماکان در صفوف نیرو های مسلح کشور برضد تروریستان در بسا نقاط کشور جنگید. پس از فرار اشرف غنی و سقوط نظام فرمانده یفتلی دوباره به سنگر های جهاد و مقاومت برگشت و رهبری گروهی از نخبه‌ ترین پارتیزان های جبهه مقاومت را به عهده گرفت.

شهید فرمانده بحرالدین یفتلی

او چند روز قبل در منطقه ارغنجخواهِ شهرستان شیوه پس از این که حدود 36 تن از طالبان را از پا در آورد، بر اثر اصابت ماین زخمی گردیده که بعداً توسط طالبان تیرباران گردید. منابع خبر می‌دهند که مولوی امان الدین والی طالبان برای بدخشان خود دستور تیرباران کردن فرمانده بحرالدین را صادر کرده است.

فرمانده بحرالدین که مردم بدخشان از محبت زیاد او را آغا صاحب لقب داده بودند، در میان مردم از محبوبیت و نفوذ فراوانی برخوردار بود. او مسلمانی بود مومن و صادق، انسانی مهربان و بردبار و فرماندهی نترس و جسور که در دشوارترین روز ها مردم خویش را تنها نگذاشت و در کنارشان زیست و برای آزادی و رهایی شان از زیر سلطۀ دژخیمان عصر (طالبان) تا مرز شهادت رزمید.

روی همین محبوبیت فرمانده یفتلی بود که صدها تن از باشنده‌گان بدخشان در یک اقدام بی‌سابقه، علی‌الرغم مخالفت طالبان، مراسم باشکوهی برای تدفین فرمانده محبوب شان برگزار کردند.

گویا فرمانده یفتلی پس از شهادت آخرین مسئولیت خود را که همانا نشان دادن نارضایتی مردم از سلطۀ طالبان بر سرزمین بدخشان باشد، نیز ادا کرد. مردم شجاع بدخشان با این جسارت پیام مشخصی به آدرس طالبان بدخشی چون قاری فصیح الدین و مولوی امان الدین فرستادند، تا آنها متوجه شوند که زور و قدرت در برابر ارادۀ مردم هرگز پیروز نمی‌شود.

فرمانده

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

Back to top button